جان زهرا(س) اینقدر آسان نبر نام حسین(ع)
قلب مادر را نماید شعله ور نام حسین(ع)
عاشقان بی اشک دیده نام او کی میبرند؟!
فاطمه(س) هم میبرد با چشم تر نام حسین(ع)
هرچه میخوای بگیری از خداوند کریم
در دعای خود بگو وقت سحر نام حسین(ع)
میزند بر هر دل سوزان شرر نام حسین(ع)
نیست راهی بر نجات تو مگر نام حسین(ع)