گیاهانی که منجربه سقط جنین میشوند👇
⛔️زعفران
⛔️سنبل ختایی
⛔️پونه
⛔️تخم شوید

خانمهای باردار از استفاده گیاهان نامبرده بالا خودداری کنند كه باعث سقط جنين مي شود.