خداوندا،چرا زنها عزیزند...


چرا مثل کباب خیلی لذیذند...


چرا مثل قناری ناز دارند...


چرا مثل کلاغ قارقار دارند...


همیشه عاشقه ظرف وظروفند...


سر ماه عاشق کارت حقوقند...


خداوندا بده صبری به دلها...


که مردها عاجزند از دست زنها.