نقش و اهمیت فعالیت های بدنی، دیر زمانی است که در میان اقشار مختلف جامعه شناخته شده است. این مسئله باعث شده تا افراد تمایل پیدا کنند نسبت به تاثیرات مختلف فعالیت های بدنی حساس شوند و تلاش نمایند تا دانش و اطلاعات خود را توسعه بخشند.• تعریف ورزش:ورزش شامل فعالیت های هر فرد با یک منظور و در محیطی متفاوت از محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن، کسب برتری، پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این ها می باشد. بی تردید ورزش یکی از مسائل و موضوعات با اهمیت هر جامعه به شمار می آید و تعداد بی شماری از افراد، به انواع ورزش علاقه مند هستند و بخشی از وقت خود را به آن اختصاص می دهند.اهمیت ورزش توجه به ورزش و تلاش برای توسعه آن در میان همه اقشار جامعه، به دلیل آثار سودمندی است که از این کار به دست می آید؛ چون ورزش مایه پرهیز از بیکاری، مبارزه با کسالت و تنبلی، افزایش توانایی های جسمی و روحی، شجاعت، سلامت جسمانی و فکری و نیز وسیله ای برای جمع گرایی و اجتماعی شدن است. آثار فردی ورزش، بر جنبه های گوناگون فرد اثر می گذارد. حرکات ورزشی، از یکسو قدرت و توانایی جسمانی ورزشکار را افزایش می دهد و از سوی دیگر، باعث سلامت بدن انسان می شود. ورزش همچنین به تعادل جسم و جان آدمی می انجامد. با ورزش، انسان از روحی با نشاط برخوردار می شود و روح با نشاط، بدن را سرشار از طراوت و شادابی می سازد و البته بدن سالم هم، روح و جان را در دست یابی به مدارج کمال یاری می رساند.• باشگاه ورزشی :باشگاه ورزشی موسسه ای است که مطابق ضوابط فنی و اصول و مقررات تعیین شده توسط سازمان تربیت بدنی، با هدف تعلیم و تقویت قوای جسمانی و روحانی افراد و سالم سازی جامعه و تعمیم یک یا چند رشته ورزشی، بر اساس مقررات این آیین نامه اداره می شود.• ثبت شرکت باشگاه ورزشی :در سال های اخیر به دلیل ماشینی شدن زندگی، بیماری های ناشی از کم تحرکی توسعه یافته و پزشکان همواره شهروندان را به ورزش توصیه می کنند و همین عامل منجر به افزایش ورزش های سالنی شده و توجیهی برای سرمایه گذاری در این بخش است.افراد می توانند پس از اخذ مجوز از مراجع مربوطه، این شرکت را دریکی از قالب های سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.شرایط ومدارک لازم برای ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص و با مسئولیت محدود به شرح ذیل است : • شرایط لازم جهت تاسیس باشگاه ورزشی :اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.دارا بودن مالکیت اعیانی ملکی که فعالیت باشگاهی در آن، تجویز شده است.نداشتن هر گونه سوء سابقه در امور سیاسی، اعتقادی، اخلاقی و محکومیت های موثر.داشتن توان تامین فضا و امکانات لازم متناسب با رشته ورزشی مربوط.متدین و دارای التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.• شرایط ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص :- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد طبق ماده ۵لایحه اصلاحی قانون تجارت- مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر باشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند، حداقل ۳۵درصد سرمایه نقدا پرداخت شود. • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص :تکمیل فرم تعیین نامدو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداراندو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامدارانتصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسینپرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشورفتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باید که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه استتاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آندوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشددوجلد صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشدمعرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آنگواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده استاخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها• شرایط ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود :- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲نفر میباشد - در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید.• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود :دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاءدو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامدارانپرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نامدو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداراندوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.تکمیل فرم تعیین نام-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسینتاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آندو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشدتصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشداخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت هامعرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن چگونگی ثبت شرکت باشگاه ورزشی