صبح سرمی کشد از پشت درختان خورشید
تا تماشا کند این بزم تماشـائی راساقیا صبح است می از شیشه در پیمانه کن حشر خواب آلودگان از نعره‌ ی مستانه کن