عکس های اینستاگرام را که گرفتیم..
متن های ادبی تبریک را که فرستادیم..
به به و چهچه ها که تمام شد..

بابت تمام روزهایی که رهایشان کردیم عذر بخواهیم...