میسرایمت به آهنگ باران
هوای آسمان ابری ست
شاید باریدی
و شاید پیدا شد
واژه ناب گمشده غزل