دردِ عشقی در دلم دارم ، نمیداند کسی
همچو ابری اشک میبارم، نمیداند کسی

داغِ هجرانی‌که دراین سینه‌دارم‌ روزو شب
میدهد هر لحظه آزارم ، نمیداند کسی