اقدامات لازم برای ثبت شرکت در اهواز :
از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت است. در قانون تجارت شرکت ها به اقسام گوناگونی تقسیم شده اند که شامل شرکت سهامی ، شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت تعاونی، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی می باشند.
مع ذلک باید توجه داشت که علی رغم قالب های گوناگون شرکت ها ، اما اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالب های دیگر است. امروزه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص از متداول ترین انواع ثبت شرکت می باشند.
[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]:
همان طور که گفته شد، از رایج ترین قالب های ثبتی که مورد استفاده قرار می گیرد شرکت بامسئولیت محدود می باشد. شرکای حاضر در این شرکت ها تنها به میزان آورده نقدی خود در شرکت مسئول تامین ضرر و زیان می باشند و سرمایه در این شرکت ها به صورت لفظی می باشد و تنها در تعهد شرکا خواهد بود.
شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
- وجود حداقل 2 نفر عضو
- حداقل سرمایه 10.0000 ریال
-تعهد با پرداخت کل سرمایه
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
سپس نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ( در دو نسخه ) ، اساسنامه ( در دو نسخه ) و شرکتنامه اقدام نمایید.