ای دل! من اگر رازنگه دار تو بودم
این چشمهء خشکیده نمی کرد تراوش


من بی تو سرافکنده و دم سردم و دلخون
ای عشق! سرت سبز و دمت گرم و دلت خوش


فاضل_نظری