*همسفر در راه ماند.
.
زندگی سخت است…ل
یک..در سفر باید بود…
همراهتان از سفر ماند سیلی سهمگین باور شاید نه
..
سختی راه را مینماید که بایستی
تنها رفت صبری باید تا آرامشی زاید.