زیر باران بنشینیم کـه باران خــوب است
گم‌شدن باتو در انبوه خیابان خوب است


باتو بی‌‌تابی و بی‌خوابـی و دل‌مشغولی
باتو حالِ‌خوش و احوال پریشان خوب است


روبرویــم بنشین و غزلـی تـازه بخـوان
اندکی بوسه پس‌از شعر فراوان خوب است


مـوی ِخود واکن و بگذار به رویت برسم
گاه‌گاهی گذر از کفر به ایمان خوب است


شب ِخوبی‌ست ، بگو حال ِزیارت داری؟
مستی جاده‌ی گیلان به‌خراسان خوب است


نم‌نم نیمه شب و نغمــه‌ی عبدالباسط
زندگی باتو...کنار تو...به‌قرآن خوب است


ناصر_حامدی