شرکت نامه، قرارداد تشکیل شرکت است و تفاوت آن با اساسنامه این است که شرکت نامه عقد شرکت بوده و قصد و رضای شرکا را برای تشکیل شرکت طبق اصول و شرایطی که در آن پیش بینی می شود اعلام می دارد، ولی اساسنامه دستورالعمل و سازمان شرکت است در طول مدت فعالیت شرکت .
قانون تجارت، در مورد نحوه تنظیم شرکت نامه، ساکت است ولی مفاد اوراق شرکت نامه که به صورت اوراق چاپی بوده و از طرف اداره فوق الذکر تهیه شده و در اختیار متقاضیان قرار داده می شود به شرح ذیل است :
1- نام شرکت ؛
2- نوع شرکت ؛
3- مرکز اصلی شرکت ؛
4- اسامی شرکا یا موسسان و شناسنامه و محل اقامت آن ها ؛5- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن ؛
6- سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی ؛
7- میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت سهامی ؛
8- مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند ؛
9- موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت ؛
10- فسخ شرکت و ترتیب تقسیم سود شرکت ؛
11- محل شعب فعلی شرکت ؛
12- بازرسان شرکت ؛
13- سایر شرایط ( مواد مختلفه ).موارد حقوقی و ثبتی خود را از ما ( [برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]) بپرسید.