پای تویی، دست تویی، هستیِ هر هست تویی
بلبِل سرمست تویی، جانب گلزار بیا ؛

گوش تویی، دیده تویی، وز همه بگزیده تویی
یوسفِ دزدیده تویی، بر سر بازار بیا ؛

ای ز نظر گشته نهان، ای همه را جان و جهان
بارِ دگر رقص کنان، بی‌دل و دستار بیا ؛

روشنیِ روز تویی، شادیِ غم سوز تویی
ماهِ شب افروز تویی، ابر شکربار بیا...