هم بسوزی هم بسازی هم بتابی در جهان آفتابی؟ ماهتابی؟ آتشی؟ مومی؟ بگو..