حضرت عشق! بفرما که دلم خانه توست سرعقل آمده هر بنده که دیوانه توست