امشب دلم گرفته است

بغل و بوسه و دستهاي گرمت ارزاني خودت!!!
بلدي به اندازه يك دل پر كنارم باشي كه تا خود صبح اشك بريزم
بدجور بغض هايم بوي خفگي ميدهد...