هشدار!

کیسه‌های چای کیسه‌ای هم سرطان‌زاستکیسه های چای سیاه دارای ماده اپی کلروهیدرین بوده و از آن در صنایع کاغذ، پلاستیک و آفت کش ها استفاده می شود