مجموعه: سرگرمي کودکاننقاشی کشیدن برای بچه ها فرصتهای زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند که یادگیری رنگ ها و اشکال هندسی ، بیان ایده ها ، ترکیب رنگها و آزمایش آن ها از آن جمله است. در این مطلب مراخل کشیدن کوسه آموزش داده می شود.
آموزش کشیدن نقاشی کارتونی کوسه


آموزش کشیدن نقاشی کوسه- گام یک


آموزش کشیدن نقاشی کوسه- گام دو


آموزش کشیدن نقاشی کوسه- گام سه


آموزش کشیدن نقاشی کوسه- گام چهار


آموزش کشیدن نقاشی کوسه- گام پنج


آموزش کشیدن نقاشی کوسه- گام شش


آموزش کشیدن نقاشی کوسه- گام هفت


آموزش کشیدن نقاشی کوسه- گام هشت


آموزش کشیدن نقاشی کوسه- گام نه


آموزش کشیدن نقاشی کوسه- گام ده
گردآ