بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمروزی عقربی یکی از دوستان امیرالمومنین عليه السلام را نیش زد و سریعا نزد امیرالمومنین عليه السلام آمد

حضرت به او فرمود: بر اثر این نیش نمی میری برو ... او رفت و پس از مدتی آمد و عرض کرد:
یا امیرالمومنین بر اثر آن نیش عقرب دو ماه زجر کشیدم

حضرت به او فرمود: میدانی آن عقرب چرا تو را نیش زد؟

عرض کرد خیر حضرت فرمودند:
چون یک بار در حضور تو سلمان را به خاطر دوستی ما مسخره کردند و تو هیچ نگفتی و از سلمان دفاع نکردی این نیش عقرب به خاطر آن است

نیش و کنایه زدن به محبین و موالیان حضرات معصومین(علیهم السلام) اینقدر مهم و حساس است. دفاع نکردن از سلمان این عقوبت را داشت.
.
.
.

مستدرک الوسایل ج۱۲