مجموعه: معما و تست هوش
1. در این مطلب "C" را پیدا کنید.

2- کدام گربه برعکس است.

3. "7" را پیدا کنید.4."A" را پیدا کنید.5. تصویر متفاوت را پیدا کنید.•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


•••


پاسخ تست هوش :


شماره 1)شماره 2)شماره 3)شماره 4)شماره 5)