دوست يعنی بغضِ لبخندم شكست
دوری و جای تو گلدانی نشست

دوست يعنی مثل جان و در تنی
دوست يعنی خوب شد تو با منی

دوست يعنی حسرت و لبخند و آه
می شوم دلتنگِ رويت گاه گاه

دوست يعنی جای پايت بر دل است
دوری از تو جانِ شيرين مشكل است

دوست يعنی نكته های پيچ پيچ
دوست يعنی جز محبت، هيچ هيچ

دوست يعنی از سكوتِ من بخوان
دوست يعنی در كنار من بمان

دوست يعنی خنده های ريز ريز
دوست يعنی دوستت دارم عزيز


تقدیم شما دوستان گلم