رنج نباید تو را غمگین کند

این همان جایی ست که اغلب مردم اشتباه میکنند...

رنج قرار است تو را هوشیار تر کند, چون انسانها زمانی هوشیارتر میشوند که زخمی شوند،
رنج نباید بیچارگی را بیشتر کند.
رنجت را تنها تحمل نکن, رنجت را درک کن, این فرصتی ست برای بیداری, وقتی آگاه شوی بیچارگی ات تمام میشود...

اگر که به جای محبتی که به کسی کردید از او بی مهری دیده اید,
مأیوس نشوید, چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری, در زمان دیگری, در رابطه با موضوع دیگری خواهید گرفت.
شک نکنید!
این قانون کائنات است