از خواب چو برخیزم، اول تو به یاد آیی
ای عاشقان ای عاشقان، پیمانه را گم کرده ام
در کنجِ ویران مانده ام ، خُمخانه را گم کرده ام