دلخوشم با غزلی تازه همینم کافیست
تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست


قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو؟
گاه گاهی که کنارت بنشینم کافیست