مشام ِ من لبریز تو
مگر بهارینفس در نفسسبز و سرخ می رویددر سینه امگل