زینب سلیمانی دختر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

در جدیدترین پست
اینستاگرامی خود متنی را درخصوص آخرین صحبت هایش با پدرش

درست ساعاتی قبل از شهادت ایشان منتشر کرده و بار دیگر با توصیف لحظات دلتنگی خود نوشت