_________________________قطره ای آبم ز چشمی اشکبار افتاده ام

____________________________________________پاره ای آهم به راهی بیقرار افتاده ام

_________________________آتشم در خرمن امال خویش افکنده ام

____________________________________________ناله ام در دامن شبهای تار افتاده ام

_________________________بوسه ای نشکفته ام در موی او پیچیده ام

____________________________________________حسرتی بی حاصلم در پای یار افتاده ام

_________________________اشک چشمم آیت نومیدیم ای جان ولی

____________________________________________در رهت از دیده ی امّیدوار افتاده ام

_________________________گر جوانی میکنم در عشق او عیبم مکن

____________________________________________برگ خشکم در گریبان بهار افتاده ام

_________________________روزگاری چون نگه جا داشتم در چشم خلق

____________________________________________من که چون مژگان ز چشم روزگار افتاده ام

_________________________سینه ام لبریز گوهر بوده وز دریای عشق

____________________________________________چون صدف با دست خالی برکنار افتاده ام

_________________________کیستم من؟ چیستم من؟ خسته ای دیوانه ای

____________________________________________نی غلط گفتم که از دیوانگان افسانه ای

_______________________________________پژمان بختیاری