بالابر هيدروليکي چاله دار يک بالابر معمولي ثابت است و واژه چاله به علت وجود حفره ايست که زير دستگاه و به اندازه سيلندر هيدروليک درون زمين تعبيه مي گردد و شفت و سيلندر بطور کامل درون آن قرار مي گيرند. قطر دهنه اين حفره طويل تقريباً به اندازه قطر سيلندر است. ارتفاع بالا رفتن اين مدل دقيقاً به اندازه طول شفت جک هيدروليکي است که از درون سيلندر خارج مي شود. در امر فروش بالابر اين نوع سيستم با عنوان "جک از زير" يا "جک از وسط" نيز شناخته مي شود.بالابر هيدروليک بدون چاله به اين معني است که نيازي به يک حفره عميق جهت دفن کردن سيلندر درون آن نيست. پيستون ها به صورت مستقيم عمل مي کنند، و روي زمين در گوشه هاي پاييني سيستم بالابر نصب مي شوند. در اين نوع بالابر کل سيستم مانند يک جک عمل مي کند و شفت ها کابين را تا ارتفاع 20 الي 30 بالا مي برند. اين سيستم در جايي که امکان حفر وجود نداشته و مسير جابجايي کوتاه بوده و نياز به سيستم هيدروليک باشد، کاربرد فراواني دارد. بالابر بدون چاله در امر فروش بالابر يک سيستم متداول است.