تو نیستی که ببینی
چگونه عطر تو درعمق لحظه هاست
چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست
چگونه جای تودر زندگی سبز است


هنوز پنجره باز است
تو از بلندی ایوان به باغ می نگری
درخت ها وچمن ها وشمعدانی ها
به ان تبسم شیرین
به ان تبسم مهر
به ان نگاه پر از افتاب می نگرند