باخودم گفتم بمیرم واسه چشاش کمه
باز به سرم زد بازم عاشق شدم ایوای

چی از این بیشتر ازاین دیوونه می خوای
حالا بعد این همه صاف تو چشام
زل زدی میگی تورو نمیخوام

تونستی نابودم کنی تونستی عشقم
کی تاالان قدره منو دونستی عشقم

تو که برات کاری نداره دل شکوندن
قلبه منم عین همه تونستی بشکن