دل شبی دور از خیالش سر نکردگفتمش افسوس ! او باور نکرد

چشم بر هم می نهد ،من نیستم
می گشاید چشم ،من ،من نیستم
خود نمی دانم خدایا کیستم
یک نفر با من بگوید چیستم