براساس مشاهدات میدانی

قیمت خودروهای ۱۰۰ میلیونی کارکرده در بازار آزاد به شرح زیر است :