براساس قانون افشای اطلاعات خصوصی جرم است و قانون گذار صراحتا در ماده ۷۴۵ ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای
افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس در نظر گرفته است.اسرار خصوصی در قانون کشور به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده ۸ قانون
«
احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»
نامه‌ها، عکس‌ها، نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته است.

در قانون مصادیق اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی،
احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی و چت های خصوصی بین دو نفر هم شامل آن می‌شود.همچنین در قانون تهدید به انتشار چت‌های خصوصی هم جرم محسوب می‌شود.
در قانون تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود
خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم است
که
بر اساس ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تا ۷۴ ضربه شلاق یا تا دو سال حبس برای آن درنظر گرفته شده است.