دوست‌ داشتنت
پیراهن من‌‌ است
می‌ پوشم و از یاد میبرم
که جهان جای غمگینی ست
"مژگان عباسلو"