• خدا بد نده:
  • این کلام بی معرفتی به پروردگار است.
   زیرا خدای تعالی در قرآن فرموده:
   هیچ خوبی به شما نمیرسد مگر از ناحیه خدا و هیچ بدی به شما نمیرسد مگر از ناحیه خود شما (که بخاطر اعمال خودتان است)

   2⃣ عیسی به دین خود، موسی به دین خود:
   این جمله معنای صحیحی ندارد.
   زیرا بین پیامبران خدا، کوچکترین اختلافی نبوده و همه آنها مردم را به توحید و یکتاپرستی دعوت میکردند و عقیدۂ یکسانی داشتند.

   3⃣ ولش کردی به اَمان خدا:
   این حرف کفر آمیز است.
   زیرا اگر کسی مال یا فرزند خود را به امان خدا بسپارد که غمی نیست. بهتر است بجای این کلام گفته شود:
   "ولش کردی به حال خودش"

   4⃣ انسان جایز الخطاست:
   این حرف نیز غلط است، زیرا انسان برای خطا کردن جایز نیست.
   بهتر است بگوییم انسان "ممکن الخطا" است.
   یعنی ممکن است خطا کند و بهترین خطا کنندگان، توبه کنندگان هستند